Створення: 31.03.2017

Рiшення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв – 31/03/2017

Рiшення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв прийняте загальними зборами 31.03.2017. Попередньо схваленi будь якi можливi значнi правочини граничною сукупною вартiстю 5 000 000 грн. Вартiсть активiв за даними останньої рiчної фiнзвiтностi 1461000грн. Спiввiдношення граничної сукупностi вартостi правочинiв до вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi 342,23%. Загальна кiльк. голосуючих акцiй 9549980шт., кiльк. голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних зборах 7070978шт., кiльк. голосуючих акцiй, що проголосували «за» прийняття рiшення 7070978шт.; «проти» 0.