Створення: 30.03.2018

Рiшення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв прийняте загальними зборами – 30/03/2018

Рiшення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв прийняте загальними зборами 30.03.2018. Попередньо схваленi будь якi можливi значнi правочини граничною сукупною вартiстю 100000000 грн. Вартiсть активiв за даними останньої рiчної фiнзвiтностi 1055000грн. Спiввiдношення граничної сукупностi вартостi правочинiв до вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi 9478,7%. Загальна кiльк. голосуючих акцiй 7070978шт., кiльк. голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних зборах 7070978шт., кiльк. голосуючих акцiй, що проголосували «за» прийняття рiшення 7070978шт.; «проти» 0.