Створення: 05.04.2014

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента – 03/04/2014

Наказом директора № 1-К вiд 03.04.2014 звiльнена головбух Колкунова Валентина Григорiвна, перебувала на посадi з 16.09.2002, акцiями не володiє. Посада головбуха виключена зi штатного розкладу. Згоди на оприлюднення паспортних даних не отримано. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.