Створення: 20.02.2018

Повідомлення про проведення загальних зборів – 30/03/2018

Приватне акціонерне товариство «Херсонкнига», місцезнаходження: 73000 м.Херсон, вул. 40 років Жовтня, 31А, скликає загальні збори акціонерів 30.03.2018 р. о 10.00 за адресою: м.Херсон, вул.40 років Жовтня, 31А, 2-й поверх, каб. 1, з таким переліком питань, включених до проекту порядку денного:

1. Обрання лічильної комісії та прийняття рішення про припинення їх повноважень.

Проект рішення: «Обрати лічильну комісію у складі однієї особи: Кулік Вікторія Миколаївна – голова лічильної комісії. Встановити термін дії повноважень даної лічильної комісії – з моменту її обрання та до закінчення загальних зборів акціонерів Товариства.».

2.  Обрання голови та секретаря зборів.

Проект рішення: «Обрати головою річних загальних зборів  Чикал Миколу Миколайовича, а секретарем  -  Павленко Тамару Володимирівну».

3. Затвердження порядку проведення зборів та порядку голосування на зборах.

Проект рішення: «Затвердити наступний порядок проведення річних загальних зборів акціонерів товариства: по всіх питаннях доповідачам та виступаючим термін доповідей не обмежувати, у виступах – до 5 хв. Збори провести без перерви. Пропозиції та запитання надавати з місць, по закінченні доповіді, з повідомленням прізвища, ім‘я та по-батькові акціонера.

За оголошені доповідачами проекти рішень акціонери голосують з використанням бюлетенів, одержаних при реєстрації на Загальних зборах, після чого бюлетень повинен бути переданий Лічильний комісії для підрахунку голосів. Голова Лічильної комісії оголошує результати голосування відразу після завершення процедури голосування по цьому питанню Порядку денного.

Рішення Загальних зборів з питань, винесених на голосування, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які мають голосуючі акції та зареєструвалися для участі у Загальних зборах, крім кумулятивного голосування.

Питання, не внесені до порядку денного загальними зборами  не розглядаються та рішення по ним не приймаються,  крім  питань  зміни  черговості розгляду  питань  порядку  денного  та  оголошення  перерви у ході

загальних зборів до наступного дня.»

4. Звіт директора про результати діяльності товариства за 2017 рік.

Проект рішення: «Затвердити звіт директора про результати діяльності товариства за 2017р.»

5. Звіт Наглядової Ради , звіт та висновки Ревізора за 2017 рік.

Проект рішення: «1.Затвердити звіт Наглядової ради за 2017 рік. 2. Затвердити звіт та висновки ревізора за 2017 рік.»»

6. Затвердження річного звіту, балансу товариства, порядку покриття збитків за 2017 р.

Проект рішення: «Затвердити річний фінансовий звіт і баланс ПрАТ «Херсонкнига» за 2017 рік. Продовжити роботу по залученню нових контрагентів для отримання в майбутньому доходів для покриття збитків минулих періодів. Збитки за 2017 р. покривати за рахунок прибутків майбутніх періодів. У зв’язку зі збитковістю Товариства за підсумками фінансово-господарської діяльності за 2017 рік дивіденди не нараховувати та не сплачувати.»

7. Попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися товариством протягом року.

Проект рішення: «Відповідно до вимог статті 70 Закону України «Про акціонерні товариства» попередньо надати згоду на вчинення правочини, які можуть вчинятися ПрАТ «Херсонкнига» протягом року від прийняття цього рішення (в період з 31 березня 2018 р. по 30 березня 2019 р. (включно) у ході поточної господарської діяльності, на суму, що перевищує 25% вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, встановивши граничну вартість за кожним окремим видом правочину не більше 100 000 000 (ста мільйонів) гривень, в тому числі, але не виключно: кредитних договорів, договорів депозитів, договорів овердрафту, договорів застави, іпотеки (іпотечних договорів), поруки, позики, договорів відчуження майна, майнових прав, договорів купівлі-продажу майна, договорів відступлення права вимоги та переведення боргу, договорів оренди (суборенди), договорів генерального підряду (підряду), правочинів щодо капітального та поточного ремонту, реконструкції, модернізації, знесення, поділу, виділу нерухомого майна Товариства та інших договорів, за якими ПрАТ «Херсонкнига» виступає будь – якою із сторін, із зазначенням, що вчинення значного правочину є чинним незалежно від збільшення у майбутньому ринкової вартості майна товариства, збільшення/зменшення вартості активів товариства за даними останньої річної фінансової звітності, а також можливих коливань курсу до іноземних валют.

Повноваження з визначення конкретних розмірів, строків, термінів, умов виконання договорів, відсоткової ставки за кредитними договорами та інших умов договорів надати Наглядовій раді товариства.

У період з 31 березня 2018 р. по 30 березня 2019 р. (включно), Наглядовій раді Товариства розглядати питання підтвердження згоди на вчинення Товариством значних господарських правочинів, якщо ринкова вартість майна або послуг, що може бути предметом таких господарських правочинів більше 25 % вартості активів ПрАТ «Херсонкнига» за даними річної фінансової звітності Товариства за 2017 рік

Правочини, на вчинення яких попереднє надано згоду на вчинення значних правочинів, вчиняються у відповідності до Статуту товариства та діючого законодавства, їх вчинення (укладення договорів у кінцевій редакції) відбувається після підтвердження Наглядовою радою товариства згоди на їх вчинення.

Повноваження на підписання вищезазначених правочинів після підтвердження Наглядовою радою товариства згоди на їх вчинення надати Директору Товариства».

8.  Попереднє надання згоди на вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість, які можуть вчинятися товариством протягом року.

Проект рішення: «Відповідно до вимог статті 71 Закону України «Про акціонерні товариства» попередньо надати згоду на вчинення правочини, які можуть вчинятися ПрАТ «Херсонкнига» протягом року від прийняття цього рішення (в період з 31 березня 2018 р. по 30 березня 2019 р. (включно) у ході поточної господарської діяльності,  якщо ринкова вартість майна або послуг чи сума коштів, що є предметом правочину із заінтересованістю, перевищує 1 відсоток вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, встановивши граничну вартість за кожним окремим видом правочину не більше 100 000 000 (ста мільйонів) гривень, але не виключно: кредитних договорів, договорів депозитів, договорів овердрафту, договорів застави, іпотеки (іпотечних договорів), поруки, позики, договорів відчуження майна, майнових прав, договорів купівлі-продажу майна, договорів відступлення права вимоги та переведення боргу, договорів оренди (суборенди), договорів генерального підряду (підряду), правочинів щодо капітального та поточного ремонту, реконструкції, модернізації, знесення, поділу, виділу нерухомого майна Товариства та інших договорів, за якими ПрАТ «Херсонкнига» виступає будь – якою із сторін, із зазначенням, що вчинення значного правочину є чинним незалежно від збільшення у майбутньому ринкової вартості майна товариства, збільшення/зменшення вартості активів товариства за даними останньої річної фінансової звітності, а також можливих коливань курсу до іноземних валют.

Повноваження з визначення конкретних розмірів, строків, термінів, умов виконання договорів, відсоткової ставки за кредитними договорами та інших умов договорів надати Наглядовій раді товариства.

У період з 31 березня 2018 р. по 30 березня 2019 р. (включно), Наглядовій раді Товариства розглядати питання підтвердження згоди на вчинення Товариством правочинів щодо яких є заінтересованість, якщо ринкова вартість майна або послуг, що може бути предметом таких господарських правочинів більше 1 відсотка вартості активів ПрАТ «Херсонкнига» за даними річної фінансової звітності Товариства за 2017 рік.

Правочини, на вчинення яких попереднє надано згоду на вчинення правочинів щодо яких є заінтересованість, вчиняються у відповідності до Статуту товариства та діючого законодавства, їх вчинення (укладення договорів у кінцевій редакції) відбувається після підтвердження Наглядовою радою товариства згоди на їх вчинення.

Повноваження на підписання вищезазначених правочинів після підтвердження Наглядовою радою товариства згоди на їх вчинення надати Директору Товариства».

9. Про попереднє надання згоди на проведення будівельних робіт (реконструкції та/або капітального ремонту)  нерухомості, яка розташована за адресою: м. Херсон, вул. Универститетська (40 років Жовтня), 31-А.

Проект рішення: «Попередньо надати згоду на проведення будівельних робіт (реконструкції та/або капітального ремонту)  нерухомості, яка розташована за адресою: м. Херсон, вул. Универститетська (40 років Жовтня), 31-А протягом року від прийняття цього рішення (в період з 31 березня 2018 р. по 30 березня 2019 р. (включно) у ході поточної господарської діяльності.

Повноваження з визначення конкретних об’ємів, розмірів, строків, термінів, вартості, інших умов виконання будівельних робіт для отримання проектної, дозвільної (декларативної) та іншої  необхідної документації надати Наглядовій раді товариства.

Повноваження на підписання проектної, дозвільної (декларативної) та іншої необхідної документації на проведення будівельних робіт (реконструкції та/або капітального ремонту)  вищезазначеної нерухомості після підтвердження Наглядовою радою товариства згоди на їх вчинення надати Директору Товариства».

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у зборах 26.03.18р.

Акціонери можуть ознайомитися з матеріалами зборів у робочі дні та у робочий час товариства за адресою: м. Херсон, вул. 40 років Жовтня, 31А, 2-й поверх, каб. 1, а в день проведення зборів – також  у місці  їх  проведення.  Відповідальна особа – директор Чикал М.М. Телефон для довідок: (0552) 26-16-11

Реєстрація акціонерів та їх представників проводиться 30.03.18р. з 09.30 до 09.55 за адресою проведення зборів на підставі документу, що  посвідчує особу, а представникам акціонерів також додатково мати довіреність на право участі у зборах.

Свої пропозиції до проекту порядку денного зборів просимо вносити не пізніше як за 20 днів до дати проведення зборів.

Інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного зборів, розміщена на власному веб-сайті Товариства за адресою: http://kniga.vatua.com.

Основні показники фін-госп. діяльності (тис.грн.) (2016/2017):

  • Усього активів 618/1055.
  • Основні засоби 618/1055.
  • Сумарна дбт заборгованість 843/335.
  • Непокритий збиток -397/-560.
  • Власний капітал 1064/935.
  • Статутний капітал 100/100.
  • Поточні зобов’язання 403/455.
  • Збиток -67/-164. Кільк. акцій 9981000/9981000.
  •  Чисельність працівників 1/1.

Повідомлення про скликання загальних зборів опубліковано в центральному офіційному друкованому органі «Відомості НКЦПФР» № 34(2787) від 19.02.18.