Створення: 26.02.2015

Повідомлення про проведення загальних зборів – 31/03/2015

Приватне акціонерне товариство «Херсонкнига» скликає загальні збори 31.03.15 о 10.00 за адресою: м.Херсон, вул. 40 р.Жовтня, 31А, 2-й поверх, з таким порядком денним:

 1. Обрання лічильної комісії, Голови та Секретаря зборів.
 2. Затвердження регламенту проведення зборів.
 3. Звіт про результати діяльності за 2014р., прийняття рішення за наслідками розгляду звіту директора.
 4. Звіт Наглядової Ради, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради.
 5. Звіт та висновки Ревізора, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та висновків Ревізора.
 6. Затвердження результатів діяльності, балансу і порядку покриття збитків за 2014р.
 7. Попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися товариством протягом року.
 8. Обрання директора товариства.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у зборах 25.03.15.

Акціонери можуть ознайомитися з матеріалами зборів у робочий час за адресою товариства, звернувшись до приймальні.

Реєстрація учасників зборів 31.03.15 з 09.30 до 09.55 за зазначеною адресою. При собі мати паспорт, довіреним особам – паспорт та довіреність.

Показники фін.-госп. діяльності (тис.грн.) (2014/2013):

 • Усього активів 1274/1323.
 • Основні засоби 705/748.
 • Сумарна дбт заборгованість 569/574.
 • Грошові кошти 0/0,1.
 • Власний капітал 1191/1272.
 • Статутний капітал 100/100.
 • Непокритий збиток -269/-188.
 • Поточні зобов’язання 83/51.
 • Збиток -81/-86.
 • Чисельність працівників 1/2.

Повідомлення про скликання загальних зборів опубліковано в центральному офіційному друкованому органі Відомості НКЦПФР № 39(2043) від 26.02.2015р.