Створення: 22.02.2016

Повідомлення про проведення загальних зборів – 31/03/2016

Приватне акціонерне товариство «Херсонкнига» скликає загальні збори 31.03.2016 о 10.00 за адресою товариства: м.Херсон, вул. 40 років Жовтня, 31А, 2-й поверх, з таким порядком денним:

 1. Обрання лічильної комісії, голови та секретаря зборів.
 2. Затведження порядку проведення зборів та порядку голосування на зборах.
 3. Звіт про результати діяльності за 2015р.
 4. Звіт наглядової ради, звіт та висновки ревізора.
 5. Затвердження результатів діяльності, балансу і порядку покриття збитків за 2015р.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у зборах 25.03.16.

Акціонери можуть ознайомитися з матеріалами зборів у робочий час за адресою товариства, звернувшись у приймальні до директора Чикала М.М.

Реєстрація учасників зборів 31.03.16 з 09.30 до 09.55 за адресою їх проведення. При собі мати паспорт, довіреним особам – паспорт та довіреність.

Показники фін-госп. діяльності (тис.грн.) (2015/2014):

 • Усього активів 1191/1275.
 • Основні засоби 661/705.
 • Запаси 570/529.
 • Сумарна дбт заборгованість 479/570.
 • Непокритий збиток -335/-267.
 • Власний капітал 1125/1193.
 • Статутний капітал 100/100.
 • Поточні зобов’язання 66/82.
 • Збиток -68/-79.
 • Кільк. акцій 9981000/9981000.
 • Чисельність працівників 1/1.

Повідомлення про скликання загальних зборів опубліковано в центральному офіційному друкованому органі «Бюлетень. Цінні папери України» № 32(4320) від 22.02.16.