Створення: 20.02.2017

Повідомлення про проведення загальних зборів – 31/03/2017

Приватне акціонерне товариство «Херсонкнига» (код за ЄДРПОУ 02471206, місцезнаходження: 73000 м. Херсон, вул. 40 років Жовтня, 31А) скликає загальні збори акціонерів 31.03.2017 року о 10.00 за своїм місцезнаходженням, 2-й поверх, каб. 1, з таким проектом порядку денного:

1. Обрання лічильної комісії.

Проект рішення: «Обрати лічильну комісію у складі однієї особи: Кулік Вікторія Миколаївна – голова лічильної комісії. Встановити термін дії повноважень даної лічильної комісії – з моменту її обрання та до закінчення загальних зборів акціонерів Товариства.».

2. Встановлення порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування.

Проект рішення: «Затвердити наступні порядок та спосіб засвідчення бюлетенів для голосування на загальних

зборах акціонерів, в т.ч.бюлетенів для кумулятивного голосування на загальних зборах акціонерів, які відбуватимуться  з  31.03.2017  та до моменту внесення відповідних змін до статуту Товариства:

Кожний бюлетень для голосування на загальних зборах акціонерів та кожний бюлетень для кумулятивного голосування на загальних зборах акціонерів засвідчуються на кожній сторінці під час реєстрації акціонерів для участі у відповідних загальних зборах підписом голови реєстраційної комісії, який видає бюлетені відповідному акціонеру (його представнику) при реєстрації.»

3. Обрання голови та секретаря зборів.

Проект рішення: «Обрати головою річних загальних зборів Чикал Миколу Миколайовича, а секретарем – Павленко Тамару Володимирівну».

4. Затвердження порядку проведення зборів та порядку голосування на зборах.

Проект рішення: «Затвердити наступний порядок проведення річних загальних зборів акціонерів товариства: по всіх питаннях доповідачам та виступаючим термін доповідей не обмежувати, у виступах – до 5 хв. Збори провести без перерви. Пропозиції та запитання надавати з місць, по закінченні доповіді, з повідомленням прізвища, ім‘я та по-батькові акціонера.

За оголошені доповідачами проекти рішень акціонери голосують з використанням бюлетенів, одержаних при реєстрації на Загальних зборах, після чого бюлетень повинен бути переданий Лічильний комісії для підрахунку голосів. Голова Лічильної комісії оголошує результати голосування відразу після завершення процедури голосування по цьому питанню Порядку денного.

Рішення Загальних зборів з питань, винесених на голосування, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які мають голосуючі акції та зареєструвалися для участі у Загальних зборах, крім кумулятивного голосування.

Питання, не внесені до порядку денного загальними зборами не розглядаються та рішення по ним не приймаються, крім питань зміни черговості розгляду питань порядку денного та оголошення перерви у ході

загальних зборів до наступного дня.»

5. Звіт директора про результати діяльності за 2016 рік.

Проект рішення: «Затвердити звіт директора про результати діяльності товариства за 2016 рік.»

6. Звіт Наглядової Ради, звіт та висновки Ревізора за 2016 рік.

Проект рішення: «1.Затвердити звіт Наглядової ради за 2016 рік. 2. Затвердити звіт та висновки ревізора за 2016 рік.»»

7. Затвердження річного звіту, балансу, порядку покриття збитків за 2016р.

Проект рішення: «Затвердити річний фінансовий звіт і баланс ПрАТ «Херсонкнига» за 2016 рік. Продовжити роботу по залученню нових контрагентів для отримання в майбутньому доходів для покриття збитків минулих періодів. Збитки за 2016 р. покривати за рахунок прибутків майбутніх періодів.»

8. Попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися протягом року.

Проект рішення: «Відповідно до вимог статті 70 Закону України «Про акціонерні товариства» попередньо схвалити правочини, які можуть вчинятися ПрАТ «Херсонкнига» протягом року від прийняття цього рішення (в період з 31 березня 2017 р. по 30 березня 2018 р. (включно) у ході поточної господарської діяльності, на суму, що перевищує 25% вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, встановивши граничну вартість за кожним окремим видом правочину не більше 5000000 (п’яти мільйонів) гривень, в тому числі: кредитних договорів, договорів депозитів, договорів овердрафту, договорів застави, іпотеки (іпотечних договорів), поруки, позики, договорів відчуження майна, майнових прав, договорів купівлі-продажу майна, договорів відступлення права вимоги та переведення боргу, договорів оренди, підряду та інших договорів, за якими ПрАТ «Херсонкнига» виступає будь – якою із сторін, із зазначенням, що вчинення значного правочину є чинним незалежно від збільшення у майбутньому ринкової вартості майна товариства, збільшення/зменшення вартості активів товариства за даними останньої річної фінансової звітності, а також можливих коливань курсу до іноземних валют.

Повноваження з визначення конкретних розмірів, строків, термінів, умов виконання договорів, відсоткової ставки за кредитними договорами та інших умов договорів надати наглядовій раді товариства.

Правочини, на вчинення яких надано попереднє схвалення, вчиняються у відповідності до Статуту

товариства та діючого законодавства, їх вчинення (укладення договорів у кінцевій редакції) відбувається після підтвердження Наглядовою радою товариства згоди на їх вчинення.

У період з 31 березня 2017 р. по 30 березня 2018 р. (включно), Наглядовій раді Товариства розглядати питання підтвердження згоди на вчинення Товариством значних господарських правочинів, якщо ринкова вартість майна або послуг, що може бути предметом таких господарських правочинів більше 25 % вартості активів ПрАТ «Херсонкнига» за даними річної фінансової звітності Товариства за 2016 рік.»

9.Внесення змін до Статуту та затвердження нової редакції Статуту. Визначення уповноваженої особи на підписання Статуту.

Проект рішення: «Затвердити Статут в новій редакції. Уповноважити голову загальних зборів акціонерів товариства Чикал Миколу Миколайовича підписати Статут товариства в новій редакції та зареєструвати його у відповідному органі державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб –підприємців та громадських формувань».

10.Припинення повноважень членів наглядової ради, директора та ревізора.

Проект рішення: «1. Припинити повноваження членів (голови) Наглядової ради: Павленко Тамари Володимирівни

та Дурнова Володимира Адольфовича. 2. Припинити повноваження директора Чикал Миколи Миколайовича. 3. Припинити повноваження ревізора Волощук Людмили Михайлівни.»

11.Обрання членів наглядової ради, директора та ревізора.

Проект рішення: «1. Обрати наглядову раду (голову наглядової ради) терміном на три роки із кандидатів, що будуть запропоновані акціонерами у встановлений законодавством строк (кумулятивне голосування). 2. Обрати директора терміном на три роки із кандидатів, що будуть запропоновані акціонерами у встановлений законодавством строк (кумулятивне голосування). 3. Обрати ревізора терміном на три роки із кандидатів, що будуть запропоновані акціонерами у встановлений законодавством строк (кумулятивне голосування).»

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектами рішень з питань проекту порядку денного: http://kniga.vatua.com.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у зборах 27.03.17.

Акціонери можуть ознайомитися з матеріалами зборів у робочі дні та у робочий час товариства за місцезнаходженням товариства, звернувшись у приймальні до директор Чикала М.М.

Реєстрація учасників зборів 31.03.17 з 09.30 до 09.55 за адресою їх проведення. При собі мати паспорт, довіреним особам – паспорт та довіреність.

Показники фін-госп. діяльності (тис.грн.) (2016/2015):

  • Усього активів 1461/1191.
  • Основні засоби 618/661.
  • Сумарна дбт заборгованість 843/529.
  • Непокритий збиток -402/-335.
  • Власний капітал 1058/1125.
  • Статутний капітал 100/100.
  • Поточні зобов’язання 403/66.
  • Збиток -67/-68.
  • Кільк. акцій 9981000/9981000.
  • Чисельність працівників 1/1.

Повідомлення про скликання загальних зборів опубліковано в центральному офіційному друкованому органі «Відомості НКЦПФР» № 34(2539) від 20.02.17.